สวัสดิการ

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 09:41 น.
 1135

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 

 

สมาชิกยื่นเอกสารขอทุนฯได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2562

สมาชิกสามายื่นเอกสารได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นที่ทำการส่วนกลางสหกรณ์ฯ ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

2.ยื่นที่ทำการส่วนภูมิภาค 9 สาขา (สาขาโปรดส่งเอกสารที่สมาชิกยื่นขอรับทุนฯให้สหกรณ์ฯ ภายในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

3.ยื่นเอกสารมาทางไปรษณีย์ สหกรณ์ฯถือตราประทับไปรษณีย์ลง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา

หลักฐานการยื่นขอรับทุนฯ 
1. หนังสือรับรองผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. หนังสือรับรองของสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่จริง
3.หนังสือรับรองการแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้ขอรับทุนฯ
5. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานการรถไฟฯ ของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนฯ
6.สำเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิกเดือนล่าสุด
7.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย , กรุงเทพ , ทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ 2 ชุด
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล กรณีชื่อ หรือนามสกุล ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวพนักงานและไม่ตรงกับสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ส่งมาประกอบการรับทุนฯ 2 ชุด


ประเภทของทุนฯ
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ทุนละ 1,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ทุนละ 1,200 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 และ ปวช.) ทุนละ 1,500 บาท
4. ระดับ ปวส./วรฟ. ทุนละ 1,900 บาท
5. ระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,200 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนฯ >> คลิ๊ก <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021054756 หรือ 02 9360400
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.UploadImage