ติดต่อฝ่ายสำนักงาน

ติดต่อฝ่ายสำนักงาน


สมัครสมาชิก
- ใบสมัครสมาชิกสามัญ   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ใบสมัครสมาชิกสมทบ   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

- อัตราการถือหุ้นรายเดือน  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- พินัยกรรมสมาชิกสมทบ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจไทย สสอร. (กองที่ 1)
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอร. กองที่ 1 (ปรับปรุงล่าสุด ปี 2564)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ยินยอมหักปันผลบุคคลอื่น สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอร. กองที่ 1 (รอบพิเศษ อายุ 56 - 60 ปี)  
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สส.ชสอ (กองที่ 2)
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  สส.ชสอ. กองที่ 2 (ล่าสุด ปี 2563)   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์+แบบฟอร์มลาออก สส.ชสอ.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ยินยอมหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก-ชำระให้ผู้อื่นฯ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ยินยอมหักเงินฝาก-บำนาญ-ปันผล-ชำระฌาปนกิจฯ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างการเขียนใบบันทึกข้อความประเภทต่างๆ
- บันทึกข้อความลูกจ้างรอการบรรจุ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง