สมาชิกภาพ

เป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. นั้นดีอย่างไร??

โดย admin
 วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 08:59 น.
 1808
UploadImage

สมาชิก สอ.สร.รฟท. แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. สมาชิกสามัญ  คือ

- พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
- อดีตพนักงานการรถไฟฯที่รับบำนาญ
- ลูกจ้างของการรถไฟฯ  และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
- เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟแห่งประเทศไทย 
- เจ้าหน้าที่่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท.

 

2. สมาชิกสมทบ คือ บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ เช่น บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตร

 

เป็นสมาชิก สอ.สรฟท. นั้นดีอย่างไร??

1. ด้านทุนเรือนหุ้น
- สมาชิกจะได้รับเงินปันผล ในทุกๆปี หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- สมาชิกสามัญ ซื้อหุ้นเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ปี (ห้าแสนบาทถ้วน) และถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
- สมาชิกสมทบซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- หากสมาชิกไม่ประสงค์รับเงินปันผล สหกรณ์จะนำเงินเขาทุนเรือนหุ้นของสมาชิกโดยอัตโนมัติ


2. ด้านเงินฝาก
เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% รายละเอียดเงินฝาก ดังนี้

UploadImage

3. ด้านเงินกู้
- สมาชิกสามัญกู้ในเงินเดือน ประเภทสามัญ ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 6.25%
- สมาชิกสามัญกู้ในทุนเรือนหุ้น อัตราดอกเบี้ย 5.75%
- วงเงินกู้สามัญสูงสุด 3 ล้านบาท / งวดชำระสูงสุด 120 งวด
- เงินกู้สามัญโครงการต่างๆ เช่น เพื่อที่อยู่อาศัย , เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น , การศึกษา , มอเตอร์ไซค์ , โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- สมาชิกสมทบกู้ได้ 95% ของทุนเรือนหุ้น
- ได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกๆปี (เงินเฉลี่ยคืนมาจากดอกเบี้ยเงินกู้)

 

4. สวัสดิการ
สมาชิกสามัญ มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ 11 ประเภทจากสหกรณ์ฯ โดยขอรับเงินสวัสดิการทุกประเภทได้ ภายใน 90 วัน 

UploadImage

 

5.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สหกรณ์ฯเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์)

- สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) (กองที่ 1)
- สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) (กองที่ 2)
- ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฯละ 600,000 บาท
- บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่สามารถสมัครได้ คือ บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตร

 

ใบสมัครสมาชิกสามัญ   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ใบสมัครสมาชิกสมทบ   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อัตราการถือหุ้นรายเดือน  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
พินัยกรรมสมาชิกสมทบ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง