เงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคตยกเว้นภาษี

เงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคตยกเว้นภาษี


UploadImage

เงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี 

เงื่อนไขการฝาก
           
             การนำฝาก                   
                 - ฝากเท่ากันทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี
                 - สมาชิกนำฝากด้วยตนเอง หรือฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
                 - สมาชิกสมทบ ฝากโดยนำส่งด้วยตนเอง หรือโอนเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ

             ระยะเวลาฝาก        
                 - 24 เดือน ต้องฝากติดต่อกันครบ 24 เดือน ขาดฝากเงินเกินกว่า 2 เดือน ไม่ได้ ถือเป็นการผิดเงื่อนไข สหกรณ์ฯจะหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินสหกรณ์ฯ

             การจ่ายดอกเบี้ย
                 
- จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 24 เดือน และหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นไม่คิดดอกเบี้ยให้และผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝาก

             การถอนเงินฝาก
                 
- ผู้ฝากติดต่อขอถอนเงินฝากและเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สหกรณ์ฯ หลังจากวันครบ 24 เดือน
                 - หากถอนเงินฝากก่อนครบ 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และต้องปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ กรณีถอนเงินฝาก ตั้งแต่ครบ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 24 เดือน สหกรณ์ฯจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมกับหักภาษี 15% ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร และผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ
                 - ถอนเงินระหว่าง
เวลา 08.30 - 14.30 น.

              อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก      3.50%
 

          การฝากเงินสดที่สหกรณ์

              -  รับฝากเงินสดระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 น.

          การฝากเงินสดโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์

              UploadImage
     
          ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
            -  Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด 
            -  E-mail  : srusct2555@gmail.com
            -  Fax.  :  02 537 9278 หรือ 02 0266 304

               (พร้อมระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของท่าน)

แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีทุกประเภทรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการเงิน โทร. 02 105 4756 ต่อ 9003  ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.