ฌาปนกิจสงเคราะห์

ฌาปนกิจสงเคราะห์


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจไทย สสอร. (กองที่ 1)
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอร. กองที่ 1 (ปรับปรุงล่าสุด ปี 2564)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ยินยอมหักปันผลบุคคลอื่น สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอร. กองที่ 1 (รอบพิเศษ อายุ 56 - 60 ปี)  
รูปภาพที่เกี่ยวข้องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สส.ชสอ (กองที่ 2)
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  สส.ชสอ. กองที่ 2 (ล่าสุด 29/1/2567)   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  สส.ชสอ. กองที่ 2 กรณีพิเศษ อายุ 60 ปี (มกราคม - มีนาคม 2565)   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก  
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ยินยอมหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก-ชำระให้ผู้อื่นฯ สส.ชสอ.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ยินยอมหักเงินฝาก-บำนาญ-ปันผล-ชำระฌาปนกิจฯ สส.ชสอ.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด สส.ชสอ. 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง