ผู้เกษียณอายุ

ผู้เกษียณอายุ


เอกสารสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ


เอกสารแนบเงินกู้
แบบฟอร์มทายาทยินยอมหักเงิน รฟท. ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ (สำหรับทายาทผู้เกษียณ) 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มสมาชิกยินยอมให้การรถไฟหักเงินผู้กู้ (สมาชิกผู้เกษียณฯ)รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือทายาทยินยอมให้การรถไฟหักเงินที่มีอยู่ (แบบฟอร์มสำหรับทายาทผู้กู้)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เอกสารแนบสำหรับคงสภาพการเป็นสมาชิก
- หนังสือยินยอมหักบำนาญ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งความประสงค์คงสภาพความเป็นสมาชิก  รูปภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- เอกสารประกอบการทำหนังสือยินยอมของทายาท เพื่อให้ รฟท. หักเงินที่ได้รับทุกประเภทชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือคำร้องขอรับเงินคืนที่ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง