สมาชิกภาพ

สมาชิกสบทบ

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 11:16 น.
 4717
        สมาชิกสมทบ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
  1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ และเลื่อมใสศรัทธาในอุดมการณ์
  2. เป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี และมีนิสัยดีงามชอบช่วยเหลือสังคม
  3. ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
  4. เป็นบุคคลที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
1.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สหกรณ์ฯกำหนด จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
      (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า–หลัง
      (2)สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)
      (3) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
      (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส หน้า–หลัง (เอกสารตาม ข้อ (1)–(4) ให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
      (5) ค่าหุ้นแรกเข้าเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
      (6) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
1.2. ผู้สมัครต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์มอบให้สหกรณ์ฯถือไว้เมื่อสมาชิกต้องการจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้ ต้องทำเป็นหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม่มอบให้สหกรณ์ฯถือไว้ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ เงิน ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินอื่นใดที่สมาชิกพึงได้รับตามสิทธิของการเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี หลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ กรณีสมาชิกไม่ได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์ฯจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ มาแสดงแก่คณะกรรมการดำเนินการฯ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น
1.3. เมื่อได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว ให้ผู้สมัครชำระค่าหุ้นครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) หรือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
1.4. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท เงินจำนวนนี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯจะไม่คืนให้สมาชิกไม่ว่ากรณีใด

การขาดจากสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออกจากสหกรณ์ฯ
3. วิกลจริต
4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ

 

ใบสมัครสมาชิกสมทบ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อัตราการถือหุ้นรายเดือนปี  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

พินัยกรรมสมาชิกสมทบ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง