สวัสดิการ

เงินตอบแทนการเป็นสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:07 น.
 1383
UploadImage
เงินสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
      เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมาเป็นระยะเวลานาน ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกที่พ้นจากงานประจำโดยเหตุเกษียณอายุหรือออกจากงานไม่ว่ากรณีใดๆ
คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก
      1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯครบถ้วนตลอดมา และพ้นจากงานประจำด้วยเหตุเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจำ (สมาชิกที่ถูกไล่ออกจากงานประจำไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก)
      2. มีอายุการเป็นสมาชิก ดังต่อไปนี้
           (1) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
           (2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
           (3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
           (4) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
           (5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
           (6) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
การนับอายุการเป็นสมาชิก 1 เดือน ให้นับ 30 วัน เศษของเดือนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี
ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิก
      สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิกได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ส่วนกลาง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
         1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
         2. หนังสือคำสั่งให้ออกจากงานประจำ หรือคำสั่งให้เกษียณอายุจากงานประจำ จำนวน 1 ฉบับ
         3. กรณีประสงค์ให้โอนเงินตอบแทนการเป็นสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝาก ให้ส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯมาพร้อมเอกสารขอรับเงินด้วย
     อนึ่ง สมาชิกรายใดมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ฯ และเมื่อคำนวณเงินได้ทุกประเภทของสมาชิกและการค้ำประกันของสมาชิกแล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ได้ครบถ้วน สหกรณ์ฯจะหักเงินตอบแทนการเป็นสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ
ระยะเวลาขอรับเงิน
     สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถขอรับเงินสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิกได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้ออกจากงานประจำหรือคำสั่งให้เกษียณอายุจากงานประจำมีผลใช้บังคับ หากพ้นวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ

คลิ๊ก >>> คำร้องขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก