ติดต่อฝ่ายการเงิน

ติดต่อฝ่ายการเงิน


แจ้งถอนเงินออนนไลน์
- ตัวอย่าง คำร้องแจ้งถอนเงินออนไลน์ (สมาชิกต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้น)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดแจ้งถอนเงินออนไลน์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ใบถอนเงินฝาก ออมทรัพย์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ใบถอนเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ประเภทเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี (นิติบุคคล)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (นิติบุคคล)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บุคคล) เพื่อบุคคลอื่น  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บุคคล)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (นิติบุคคล)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (บุคคล) เพื่อบุคคลอื่น  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (บุคคล)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทฝากประจำ
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ (เพื่อบุคคลอื่น)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
- หนังสือแจ้งซื้อหุ้นเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหุ้นฯ (สมาชิกสามัญ)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งซื้อหุ้นเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหุ้น (สมาชิกเกษียณจากการรถไฟ)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งซื้อหุ้นเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหุ้น (สมาชิกสมทบ)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

​เอกสารอื่นๆ
- หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ ฝากประจำ (สำหรับเปิด บัญชีร่วมกัน)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือยินยอมระงับสิทธิในการเบิกถอนเงินฝาก  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือยินยอมให้การรถไฟฯ หักเงินรายได้รายเดือนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝาก  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือยินยอมให้ถอนเงินฝากเพื่อชำระเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ สสอร.  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือการให้สมาชิกแสดงตน (บุคคลธรรมดาและนิตุบุคคล)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม ประจำปี 2565  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เลขที่บัญชีธนาคาร
- เลขที่บัญชี ธนาคากรุงเทพ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- เลขที่บัญชี ธนาคารทหารไทย  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง