ข่าวกิจกรรม

สมาชิกเกษียณต้องทำอย่างไร

โดย admin
 วันที่ 26 พ.ค. 2566 เวลา 13:51 น.
 2587

UploadImage

 
1. ส่งคำสั่งออกจากงานการรถไฟฯให้กับสหกรณ์

เพื่อฝ่ายเร่งรัดหนี้สินดำเนินการจัดทำหนังสือตรวจสอบหนี้สิน และในกรณีที่สมาชิกมีหนี้คงค้างชำระกับสหกรณ์ฯ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินจะดำเนินการจัดทำหนังสือตรวจสอบหนี้สินเพื่อทวงหนี้ไปยังการรถไฟฯ

2. ติดต่อรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก

นับแต่วันที่มีคำสั่งให้ออกจากงานการรถไฟฯ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก โดยต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปไม่ถูกไล่ออกจากงานและปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯครบถ้วน ติดต่อขอรับได้ภายใน 90 วัน

แบบฟอร์ม สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

3. ยื่นแบบฟอร์มคงสภาพการเป็นสมาชิก

สมาชิกผู้เกษียณอายุที่ประสงค์เป็นสมาชิกกับสหกรณ์ฯต่อไป ต้องกรอกแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งความประสงค์คงสภาพการเป็นสมาชิกและหนังสือยินยอมให้การรถไฟฯ หักเงินบำนาญเพื่อชำระค่าหุ้นหนี้/เงินฝาก ให้กับสหกรณ์ฯ 

หนังสือแจ้งความประสงค์คงสภาพการเป็นสมาชิกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หนังสือยินยอมให้การรถไฟฯหักเงินบำนาญเพื่อชำระค่าหุ้นหนี้/เงินฝากให้กับสหกรณ์ฯ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

4. นำส่งค่าหุ้นรายเดือนและค่างวดเงินกู้ด้วยตนเอง

สมาชิกผู้เกษียณอายุต้องนำส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและค่างวดเงินกู้ด้วยตนเองทุกเดือน จนกว่าทางสหกรณ์ฯจะได้รับเงินชำระหนี้จากการรถไฟและได้รับเงินเดือนบำนาญ 

รายละเอียดการโอนเงินและช่องทางการส่งหลักฐาน

UploadImage


ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
Inbox :  Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.

Email  :  srusct2555@gmail.com
Fax.   :  02 537 9278 หรือ 02 0266 304
Line Official :  @255lblkm

กรณีสมาชิกขาดส่งค่าหุ้นและค่างวดเงินกู้รายเดือนจะเสียสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
1. สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการทุกประเภทภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่เดือนที่ขาดส่งค่าหุ้นและค่างวดเงินกู้รายเดือน
2. สมาชิกจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนระยะเวลา 1 ปี (เงินดังกล่าวหักเข้ากองทุนสำรองของสหกรณ์ฯ)**เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กรุณานำส่งค่าหุ้นและค่างวดเงินกู้รายเดือน
มายังสหกรณ์ฯตามกำหนดด้วยนะคะ**

5. แจ้งข้อมูลเลขประจำตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ (เลขบำนาญ)

สมาชิกผู้เกษียณอายุได้รับเงินเดือนบำนาญแล้ว โปรดแจ้งข้อมูลเลขบำนาญมายังสหกรณ์ฯ เพื่อสหกรณ์ฯดำเนินการแจ้งข้อมูลการหักเงินกับการรถไฟฯ
 

สมาชิกผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (เงินวันเกิด)เมื่อมีอายุครบ 61 ปีขึ้นไป (ซึ่งการรับเงินสวัสดิการจ่ายตามช่วงอายุของสมาชิก)ในวันครบรอบวันเกิดจนกว่าจะถึงแก่กรรมปีละ 1 ครั้ง ติดต่อขอรับสวัสดิการดังกล่าวฯได้ภายใน 90 วัน (นับจากวันเกิด)