ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ไดรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 08:36 น.
 1033
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2565 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ : สมาชิกที่เกษียณอายุวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อรับเงินสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2565
หากท่านมีคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ สามารถยื่นเอกสารแบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิก
มายังสหกรณ์ฯได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีผลให้เกษียณอายุออกจากงาน (ติดต่อภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565) 

 


UploadImage