ข่าวกิจกรรม

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย admin
 วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 12:43 น.
 864
ประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ กอปรกับนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และระดับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ปัจจุบัน สอ.สร.รฟท. โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารทื่ 26 เมษายน 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และ เงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง