ข่าวกิจกรรม

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

โดย admin
 วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 14:08 น.
 1074

UploadImage

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป )

 

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

- สมาชิก ยังไม่เคยมีคู่สมรส ทั้งโดยนิตินัยและพฤติกรรม (ไม่เคยมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมาก่อน) ให้หมายถึงรวม เพศหญิงกับเพศชาย และเพศชายกับชายอยู่ร่วมกัน

- สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการนี้ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

- สมาชิกต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี

- ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

- ไม่เคยผิดนัดการส่งค่าหุ้น งวดชำระเงินกู้ทุกประเภทกับสหกรณ์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบสวัสดิการนี้

เอกสารประกอบการยื่นรับสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรพนักงาน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือรับรองตามแบบที่สหกรณ์กำหนดจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หรือจากนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่อยู่ของสมาชิก (อยู่ในแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ)

4. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ หรือทหารไทย กรณีให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี
 

เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

ดาวน์โหลดระเบีบย สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.