ข่าวกิจกรรม

รับสมัคร กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2564

โดย admin
 วันที่ 02 ธ.ค. 2563 เวลา 14:17 น.
 341
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง  รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 28/2564
          ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จำกัด ชุดที่ 27/2563  มีกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ บางคนหมดวาระลง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 55  ข้อ 57  และ ข้อ 58 ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ พื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 28/2564  จำนวน 6 คน โดยสหกรณ์ฯ กำหนดคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัคร สถานที่รับสมัคร และระยะเวลาการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
            1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ไม่น้อยกว่า  1 ปี นับถึงวันสมัคร
            2. เชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ใช้สหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
            3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำในสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
            4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนได้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
            5. สามารถยินยอมเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนำมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ฯ  ทั้งในทางตรงและทางอ้อม
            6. ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือกระทำความผิดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ
            7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือประพฤติเสื่อมเสียทางด้านการเงิน
                หรือกู้เงินนอกระบบ หรือสถาบันการเงินอื่นจนมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือออกเงินกู้คิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
            8.  ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52
            9.  ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
          10.  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
          11.  มีกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ รับรองอย่างน้อย 1 คน
 

เอกสารประกอบการสมัคร
              1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
              2.  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานการรถไฟฯ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
              3.  สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
              4.  เงินค่าสมัคร 500 บาท
 
 
สถานที่รับสมัคร และกำหนดวันรับสมัคร
           ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ชั้น 1 นิคมรถไฟ กม. 11  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2564  ถึง วันจันทร์ที่ 11 มกราคม
2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.
ในวันและเวลาทำการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02 105 4756  ต่อ 9003

 
ใบสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2564 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง