ข่าวกิจกรรม

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 10:01 น.
 296

UploadImage
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2563
ยื่นขอรับทุนฯ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน จนถึง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนฯ

- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่ค้างส่งค่าหุ้นและหนี้
- สมาชิก 1 คน ขอรับได้เพียง 1 ทุน
- เป็นบุตรของสมาชิก แต่ไม่เป็นบุตรบุญธรรม
- บุตรศึกษาอยู่ในสถาบันของทางราชการ หรือเอกชน
- บุตรมีผลการเรียนในเทอมแรกที่ยื่นขอรับทุนไม่น้อยกว่า 2.50 หรือร้อยละ 62.50
- บุตรเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยกำหนดการส่งเอกสารหลักฐานการขอยื่นรับทุนฯ

- ยื่นเอกสารที่ส่วนกลาง : ยื่นเอกสาร ณ ที่ทำการสหกรณ์ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : สหกรณ์ฯถือตราประทับลงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

- ยื่นเอกสารผ่าน 9 สาขาส่วนภูมิภาค : โดยยื่นที่ทำการสหภพาพฯทุกสาขา สาขาส่งเอกสารที่สมาชิกยื่นขอรับทุนฯให้สหกรณ์ ภายใน วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

 
 
แบบฟอร์มรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ประเภททุนทั่วไป) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ประเภทเด็กดี กตัญญู มีจิตสาธารณะ)รูปภาพที่เกี่ยวข้อง