กิจกรรมสหกรณ์

ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โดย admin
 วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 15:18 น.
 1534

        วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จาก คณะทำงานตรวจประเมิณธรรมาภิบาลระดับกรม คณะที่ 11 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

        สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง
บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด เป็นองค์กรที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ 
หลักเกณฑ์ประเมินทั้ง 9 หลัก  ดังนี้
     1.หลักประสิทธิผล
     2.หลักประสิทธิภาพ
     3.หลักการตอบสนอง
     4.หลัภาระรับผิดชอบ
     5.หลักความโปร่งใส
     6.หลักการมีส่วนร่วม
     7. หลักธรรมาภิบาล
     8.หลักนิิติธรรม
     9.หลักความเสมอภาค

        สหกรณ์ฯได้จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลเอกสาร และเพาว์เวอร์พ้อยท์บรรยาย นำเสนอข้อมูลโดย คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร และคุณโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการ มีคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม คณะที่ 11 ตรวจประเมินสหกรณ์ฯ นำโดย คุณกัญจนา ภัทรวนาคุปต ประธานคณะทำงาน คุณสุรินทร์ วทัญญูคณะทำงานและเลขานุการ คุณธนรัฐ โคจรานนท์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ คุณอรุณี คุณอรุณี วงศ์ราเชน คุณเรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน์ คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์และคุณชาญเกียรติ ไกรฤษ์ การตรวประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก ผ่านไปด้วยดีตามหลักวัตถุประสงค์ของโครงการ.