เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 
  • เงินฝากออมทรัพย์  คือ เงินฝากประเภทที่กำหนดระยะเวลาในการฝากที่แน่นอน จะฝากเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่การถอนเงินฝากต้องถอนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการฝาก และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
  • การเปิดบัญชี สมาชิกติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 หมู่ที่ 1 นิคมรถไฟ กม. 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900
  • เอกสารการเปิดบัญชี
         1. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ฉบับ
         2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานการรถไฟฯ กรณีสมาชิกสมทบใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน ง จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
         4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจถอนเงินในบัญชีเงินฝากที่เปิดบัญชีเงินฝาก  (ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ)
         5. เงินฝากออมทรัพย์ ฝากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
         6. เมื่อสหกรณ์ฯตกลงเปิดบัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากตามที่ขอ ถือว่าผู้ฝากรายนั้นยอมรับผูกพันและ   ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากของสหกรณ์ฯทุกประการ
 
รายละเอียดและเงื่อนไข รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีทุกประเภทรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

UploadImage

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการเงิน โทร. 02 105 4756 ต่อ 9003  ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.