เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


UploadImage
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • เงินฝากออมทรัพย์ คือ เงินฝากประเภทที่กำหนดระยะเวลาในการฝากที่แน่นอน จะฝากเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่การถอนเงินฝากต้องถอนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการฝาก และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
   
  อัตราดอกเบี้ย
  เงื่อนไข
  ดอกเบี้ย  
  ฝาก 3   เดือน  ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
  1.25%
  ฝาก 6   เดือน  ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
  1.50%
  ฝาก 12 เดือน  ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
  แต่ไม่ถึง 10,000  บาท        
  2.00%
  ฝาก 12 เดือน  ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  2.25%
  ฝาก 24 เดือน  ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
  แต่ไม่ถึง 50,000 บาท
  2.50%
  ฝาก 24 เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
  2.75%
  ฝาก 36 เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
  3.00%


   
 • การเปิดบัญชี      
  -  ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ (ส่วนกลาง) ในวันเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  -  ณ ที่ทำการสาขาสหภาพฯ ทั่วไทย เมื่อเอกสารการเปิดบัญชีมาถึงที่ทำการสหกรณ์ส่วนกลางแล้ว ทางเจ้าหน้าที่การเงินจะติดต่อสมาชิกเพื่อ        โอนเงินในการเปิดบัญชี
   
 • เอกสารการเปิดบัญชี
    -  สำเนาบัตรพนักงานรถไฟ  1 ใบ
    -  สำเนาบัตรประชาชน          1 ใบ
    -  สำเนาทะเบียนบ้าน            1 ใบ
    **กรณีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างไม่ได้รับบัตรพนักงานหือสมาชิกสมทบต้องใช้บัตรประชาชน**
    เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง
 • การฝากเงินสดที่สหกรณ์
           -  รับฝากเงินสดระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 น.
 • การฝากเงินสดโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์
              UploadImage
     
          ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
            -  Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด
            -  E-mail  : srusct2555@gmail.com
            -  Fax.  :  02 537 9278 หรือ 02 0266 304

               (พร้อมระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของท่าน)
 • การถอนเงินที่สหกรณ์
           -  ถอนเงินระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 น.
รายละเอียดและเงื่อนไข รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีทุกประเภทรูปภาพที่เกี่ยวข้อง