เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์


UploadImage

เงินฝากออมทรัพย์

  • งินฝากออมทรัพย์ คือ เงินฝากประเภทที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากจะถอนเมื่อใดก็ได้ ในวันและเวลาทำการ

    อัตราดอกเบี้ย  1.00%

  • การเปิดบัญชี 

           -  ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ (ส่วนกลาง) ในวันเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
           -  ณ ที่ทำการสาขาสหภาพฯ ทั่วไทย เมื่อเอกสารการเปิดบัญชีมาถึงที่ทำการสหกรณ์ส่วนกลางแล้ว ทางเจ้าหน้าที่การเงินจะ                      ติดต่อสมาชิกเพื่อโอนเงินในการเปิดบัญชี

  • เอกสารการเปิดบัญชี 

          -  สำเนาบัตรพนักงานรถไฟ  1 ใบ
          -  สำเนาบัตรประชาชน          1 ใบ
          -  สำเนาทะเบียนบ้าน            1 ใบ
          **กรณีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างไม่ได้รับบัตรพนักงานหือสมาชิกสมทบต้องใช้บัตรประชาชน**
           เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง

  • การฝากเงินสดที่สหกรณ์

           -  รับฝากเงินสดระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 น.
           -  ฝากตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป

  • การฝากเงินสดโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์

              UploadImage
     
          ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
            -  Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด 
            -  E-mail  : srusct2555@gmail.com
            -  Fax.  :  02 537 9278 หรือ 02 0266 304

               (พร้อมระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของท่าน)

  • การถอนเงินที่สหกรณ์

           -  ถอนเงินระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 น.
     

 รายละเอียดและเงื่อนไข รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีทุกประเภทรูปภาพที่เกี่ยวข้อง