ประกาศรับสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดประกาศ >> ระกาศรับสมัครประธาน+ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ >>  ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 

ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี พ.ศ. 2563 ส่วนกลางส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลดประกาศ >>  ประกาศเรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครผู้แทนฯ ชุดที่15 ปี 2563

ดาวน์โหลดตารางเดือนสายเลือกตั้งฯ >>  ตารางผู้แทน ชุดที่ 15-2563 เดือน พ.ย.-ธ.ค.62

ประกาศรายชื่อ สมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนจากการเกษียณอายุ ประจำปี 2562

(สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก)

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีจำนวน 161 ราย 
เป็นเงิน 1,481,100 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 
ได้รับเงิน 2,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี 
ได้รับเงิน 3,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 
ได้รับเงิน 5,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี 
ได้รับเงิน 10,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี 
ได้รับเงิน 20,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ได้รับเงิน 30,000 บาท

การนับอายุการเป็นสมาชิก 1 เดือน ให้นับ 30 วัน เศษของเดือนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี

สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งงานประจำ

รายชื่อ คลิก >>รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ปี 2562 <<

ประกาศ รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561

ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สร.รฟท. ประจำปี 2562

      เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02 537-9140 ต่อ 14, 17, 19 และ 20

ประกาศ รับสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สร.รฟท. ประจำปี 2562

      เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02 537-9140 ต่อ 14, 17, 19 และ 20

ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.สร.รฟท. ชุดที่ 26/2562

       เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02 537–9140 ต่อ 14, 17, 19 และ 20

ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ชุดที่ 14 ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)   

มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ  จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี  1  ตำแหน่ง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561

(ตามวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร  >> ใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  <<

>> ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สอ.สร.รฟท.จนท.บัญชี  <<