ประกาศ รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ไวนิล 11 จุด

ขอเชิญสมาชิก สอ.สร.รฟท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
สมาชิก สอ.สร.รฟท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
สมาขิก สร.รฟ.ท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

สั่งจองดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก 100 ปี สหกรณ์ไทย

       เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ทางสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อมอบรายได้สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

   หากสมาชิก สอ.สร.รฟท. สนใจสั่งจองดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ตามลิ้งค์ด้านล้างนี้และติดต่อไปยังสันนิบาตรสหกรณ์ฯ หรือติดต่อที่สหกรณ์ สร.รฟท. (ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดใบสั่งจอง คลิกที่นี่>> ใบสั่งจองดวงตราไปรษณียากร

สั่งจองดวงตราไปรษณีย์-1

ประกาศรับสมัคร – ประธานกรรมการและกรรมการ/ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23/2559

ประกาศรับประธาน และคณะกรรมการ ชุดที่ 23-2559

ประกาศรับประธานผู้ตรวจฯ และผู้ตรวจฯ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23-255

โครงการอบรมและสัมมนา เรื่อง “การบริหารสินเชื่ออย่างไร? ให้มีคุณภาพ”

 

DSC_0284

DSC_0261

 

DSC_0320 DSC_0312

DSC_0292DSC_0303      สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. จัดโครงการอบรมและสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารสินเชื่ออย่างไร? ให้มีคุณภาพ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม เค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมี นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการอบรมสัมมนา พร้อมบรรยายเรื่อง “แนวทางการบริหารสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ” และ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง “กระบวนการทวงหนี้และการบังคับคดีตามกฏหมายใหม่” ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการบริหารสหภาพฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

DSC_0581

DSC_0538

วันที่ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนได้จำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สร.รฟท.จำกัด นายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯกลุ่ม ๖จำนวน ๕ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิกดังต่อไปนี้

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนสมาชิกฯได้ ๕ คน

. นายสุเทพ สามพี่น้อง ประธานกลุ่มที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

. นายสุรศักด ิ์ อินตรา

. นายพีรพัฒน์ จุลละศร

. นายธนกฤต โตสวัสดิ์

. นายวรเดช สุคนธพฤกษ์

หลังจากนั้นนายอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯไได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสารผลการเคลื่อนไหวของสหภาพให้สมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่ม ๑และกลุ่ม ๒

DSC_0479

DSC_0419

DSC_0442

 

วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางเขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คน และกลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๔ คนเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ/กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯเป็นประธานที่ประชุม และได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯทั้ง ๒ กลุ่มดังนี้

เขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายรุ่งฤทธ ิ์ สามคุ้มทิม ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายทศพล ปล้องทุ่ง

. นายมณฑล คชเดช

. นายถวิล พลอยทับทิม

. นายประโยชน์ วิเชียรฉาย

. นายธนัช บุญครุ

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายกมล ศิริจันทร์ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายสาวิทย์ แก้วหวาน

. นายนีรพล ไข่นาค

. นายมงคล พึ่งเกษม

แจ้งปิดทำการ 1 วัน

ประกาศ - ปิดทำการ 11 ธันวาคม 2558

ประกาศ สหกรณ์ สอ.สร.รฟท.

ปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป