ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจำกัด ประจำปี 2560 จำนวน 515 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 731,200 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะให้บุตรมารับทุนการศึกษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560) ให้แจ้งชื่อ-นามสกุลบุตร และระดับชั้น ผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขาหรือคณะกรรมการ สอ.สร.รฟท. ภายในวันที่ หรือแจ้งผ่านทางสหกรณ์ฯโดยตรงได้ที่ โทร. 02 537 9140 ต่อ 13 , 17, 19 – 20 ตามวันเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

กรณีสมาชิกไม่ได้มารับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสามารถแจ้งรับทุนฯผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขา หรือมารับได้ที่ทำการสหกรณ์ฯภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

(การรับทุนการศึกษาบุตรต้องมารับเงินภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันประชุมใหญ่ประจำปี หากพ้นจาก 60 วันถือว่าสละสิทธิ์)

เอกสารในการยื่นรับทุนการศึกษาฯ : บัตรประจำตัวการรถไฟ

โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

      สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีทุนดำเนินงานเกินว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการแสดงเจตจำร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด เป็นองค์กรที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น
 
 
เช้าวันที่ 11 กันยายน 2560 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลเข้าทำการตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. นำทีมโดย                ผู้อำนวยการ ธนรัฐ  โคจรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและบริหารจัดการสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 น.ส.ศิริจิตติ                   บุณยะจิตติ นักวิชาการชำนาญการ และนายอิทธิพล โตรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ ส่วนคณะทำงานจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน คือ น.ส.ชลธิชา รัตนอุดม และน.ส.พิชริญา เงินเนย

 โดยท่านประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงนางโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการให้การต้อนรับ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559