ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ชุดที่ 14 ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)   

มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ  จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี  1  ตำแหน่ง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561

(ตามวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร  >> ใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  <<

>> ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สอ.สร.รฟท.จนท.บัญชี  <<

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

คลิก >> ประกาศรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 

ยื่นหลักฐานได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  1 พฤศจิกายน 2561  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

– ส่วนกลาง ยื่นได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

– ส่วนภูมิภาค ยื่นผ่านสาขาเท่านั้น โดยยื่น ณ ที่ทำการสหภาพฯ ทุกสาขา (สาขาโปรดส่งเอกสารที่สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาฯให้สหกรณ์ ภายใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561)

– กรณีสมาชิกส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ สหกรณ์ถือตราประทับไปรษณีย์ลง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดการดังกล่าว สหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 936 0400 ต่อ 13 17 19-20

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2561

รายชื่อสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินตอบแทนจากการเกษียณอายุ ประจำปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีจำนวน 91 ราย  เป็นเงิน 761,000 บาท

ติดต่อยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการภายใน 28 ธันวาคม 2561

คลิ๊กที่ >> รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ปี 2561 <<

<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>
คลิ๊กที่ >> สมาชิกยินยอมหักเงิน รฟท. ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ (สมาชิกยินยอม)
คลิ๊กที่ >> หนังสือแจ้งความประสงค์คงสภาพความเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่ >> คำร้องขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก

ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจำกัด ประจำปี 2560 จำนวน 515 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 731,200 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะให้บุตรมารับทุนการศึกษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560) ให้แจ้งชื่อ-นามสกุลบุตร และระดับชั้น ผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขาหรือคณะกรรมการ สอ.สร.รฟท. ภายในวันที่ หรือแจ้งผ่านทางสหกรณ์ฯโดยตรงได้ที่ โทร. 02 537 9140 ต่อ 13 , 17, 19 – 20 ตามวันเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

กรณีสมาชิกไม่ได้มารับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสามารถแจ้งรับทุนฯผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขา หรือมารับได้ที่ทำการสหกรณ์ฯภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

(การรับทุนการศึกษาบุตรต้องมารับเงินภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันประชุมใหญ่ประจำปี หากพ้นจาก 60 วันถือว่าสละสิทธิ์)

เอกสารในการยื่นรับทุนการศึกษาฯ : บัตรประจำตัวการรถไฟ

โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

      สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีทุนดำเนินงานเกินว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการแสดงเจตจำร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด เป็นองค์กรที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น
 
 
เช้าวันที่ 11 กันยายน 2560 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลเข้าทำการตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. นำทีมโดย                ผู้อำนวยการ ธนรัฐ  โคจรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและบริหารจัดการสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 น.ส.ศิริจิตติ                   บุณยะจิตติ นักวิชาการชำนาญการ และนายอิทธิพล โตรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ ส่วนคณะทำงานจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน คือ น.ส.ชลธิชา รัตนอุดม และน.ส.พิชริญา เงินเนย

 โดยท่านประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงนางโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการให้การต้อนรับ.