โครงการอบรมและสัมมนา เรื่อง “การบริหารสินเชื่ออย่างไร? ให้มีคุณภาพ”

 

DSC_0284

DSC_0261

 

DSC_0320 DSC_0312

DSC_0292DSC_0303      สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. จัดโครงการอบรมและสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารสินเชื่ออย่างไร? ให้มีคุณภาพ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม เค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมี นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการอบรมสัมมนา พร้อมบรรยายเรื่อง “แนวทางการบริหารสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ” และ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง “กระบวนการทวงหนี้และการบังคับคดีตามกฏหมายใหม่” ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการบริหารสหภาพฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

DSC_0581

DSC_0538

วันที่ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนได้จำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สร.รฟท.จำกัด นายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯกลุ่ม ๖จำนวน ๕ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิกดังต่อไปนี้

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนสมาชิกฯได้ ๕ คน

. นายสุเทพ สามพี่น้อง ประธานกลุ่มที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

. นายสุรศักด ิ์ อินตรา

. นายพีรพัฒน์ จุลละศร

. นายธนกฤต โตสวัสดิ์

. นายวรเดช สุคนธพฤกษ์

หลังจากนั้นนายอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯไได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสารผลการเคลื่อนไหวของสหภาพให้สมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่ม ๑และกลุ่ม ๒

DSC_0479

DSC_0419

DSC_0442

 

วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางเขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คน และกลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๔ คนเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ/กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯเป็นประธานที่ประชุม และได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯทั้ง ๒ กลุ่มดังนี้

เขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายรุ่งฤทธ ิ์ สามคุ้มทิม ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายทศพล ปล้องทุ่ง

. นายมณฑล คชเดช

. นายถวิล พลอยทับทิม

. นายประโยชน์ วิเชียรฉาย

. นายธนัช บุญครุ

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายกมล ศิริจันทร์ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายสาวิทย์ แก้วหวาน

. นายนีรพล ไข่นาค

. นายมงคล พึ่งเกษม

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาปากน้ำโพ

     

DSC_0407DSC_0345

DSC_0355

DSC_0366

 

DSC_0379

DSC_0392

  

     วันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๑ สาขา ปากน้ำโพซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาปากน้ำโพ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาลำปางจำนวน ๖ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาปากน้ำโพมีดังต่อไปนี้

. นายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาปากน้ำโพ

. นายสมชาย โสมะทัต

. นายสุจินต์ ทรงรุ่งเรือง

. นายสราวุธ สราญวงศ์

. นายมนตร มีเขียว

. นายอดินันท ฮึมพล

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาอุตรดิตถ์

DSC_0324

DSC_0305

DSC_0279

DSC_0285

     วันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๒ สาขา อุตรดิตถ์ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายสุรัตน์ บุญคง ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาอุตรดิตถ์ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาอุตรดิตถ์จำนวน ๙ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาอุตรดิตถ์มีดังต่อไปนี้

. นายสุรัตน บุญคง ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาอุตรดิตถ์

. นายธวัธชัย คงขลิบ

. นายสมบัต ไชโย

. นายศุภวัฒน วรรณวร

. นายประพงค์ แตงสุวรรณ

. นายเทเวศน์ นาคสนอง

. นายสมศักด ิ์ เมฆทัพ

. นายประภากร เอี่ยมอาลัย

. นายเดชา แสนทวีสุข

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาลำปาง

DSC_0162     DSC_0187

DSC_0163

DSC_0172

        วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๓ สาขา ลำปางซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง ต่อจากนั้น         นายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟทมุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาลำปางจำนวน ๕ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาลำปางมีดังต่อไปนี้

. นายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาลำปาง

. นายวิทยา อรรถวัน

. นายสุทัศน์ ธนาขันธรรม

. นายวิบูลย์ รวบทองศร

. นายบุญลิ่ว อ้นสืบสาย

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาหาดใหญ่

DSC_0011

hatyai001

DSC_0034DSC_0948DSC_0939

     วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๙ สาขา หาดใหญ่ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จ ำนวน ๙ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายบรรยงค์ พงศ์ประยูร ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาหาดใหญ่ และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาหาดใหญ่จำนวน ๙ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาหาดใหญ่มีดังต่อไปนี้

     ๑. นายบรรยงค พงศ์ประยูร ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาหาดใหญ่

     ๒. นายวิรุฬ ห์ สะแกคุ้ม

     ๓. นายสรวุฒ พ่อทองคำ

     ๔. นายวาณิชย ฤทธิ์สมัคร

     ๕. นายสุพัฒชัย นะติโย

      ๖.นายสมนึก รณศิริ

     ๗.นายจรูญ ทองรัตน์

     ๘.นายทวีศักดิ์ จิตรานนท์

     ๙.นายวัย พรหมเศษ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขา ทุ่งสง

      DSC_0932DSC_0899

DSC_0906DSC_0909

  

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๘ สาขา ทุ่งสง ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จ ำนวน ๘ คน ณ ห้องประชุมกองบำรุงทาง เขตทุ่งสงเปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายสุเชษฐ์ จันทร์คง รองประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาชุมพร และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาทุ่งสงจำนวน ๘ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๘ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาทุ่งสงมีดังต่อไปนี้

. นายสุเชษฐ จันทร์คง ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาทุ่งสง

. นายถาวร บุญเมือง

. นายทวีศิลป์ ขาวผ่อง

. นายบุญนำ คงเกิด

. นายบุญลอย เสนหนู

. นายสำราญ วุฒิวงศ์

. นายวัชระ พรหมเพชร

. นายพัฒนา  ไสยวงศ์

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขา ชุมพร

chumpon001chumpon002

chumpon003

chumpon004

         วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด          เขตเลือกตั้งที่ ๗ สาขา ชุมพร ณ ห้องประชุมศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๗ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายอนุวัตร ลิมป์ธนกุลชัย ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาชุมพร                            และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาชุมพรจำนวน ๗ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๗ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาชุมพรมีดังต่อไปนี้

     ๑. นายจักรพันธ ์ ทองบุญ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาชุมพร

     ๒. นายถนอมศักด ิ์ อาชวะสมิตร

     ๓. นายณรงค์ ด่านดอน

     ๔. นายอนุวัตร ลิมป์ธนกุลชัย

     ๕. นายประเสริฐ พินโย

     ๖. นายณรงค์ศักด ิ์ จันทร์ผ่อง

     ๗. นายพยุงศิลป์ สมทบ

     หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขา แก่งคอย

DSC_0742

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ สร.รฟท.ได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๔ สาขา แก่งคอย ซึ่ีชงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จ ำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายกิตติศักดิ์ ดีช่วย ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาแก่งคอย และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาแก่งคอยจำนวน ๖ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๗ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาแก่งคอยมีดังต่อไปนี้

. นายกิตติศักด ดีช่วย ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาแก่งคอย

. นายศักดิ์ชัย ศรีสรวล

. นายสมหวัง ค าผง

. นายอดูล ดีลาภเจริญ

. นายสุคนธ คุ้มสุพรรณ

. นายสาคร บัวผาง

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ