ประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2562

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา สอ.สร.รฟท.        ประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการทุกส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีบุตรของสมาชิกได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 521 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 738,000 บาท  รายชื่อดังนี้

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี พ.ศ. 2563 ส่วนกลางส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลดประกาศ >>  ประกาศเรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครผู้แทนฯ ชุดที่15 ปี 2563

ดาวน์โหลดตารางเดือนสายเลือกตั้งฯ >>  ตารางผู้แทน ชุดที่ 15-2563 เดือน พ.ย.-ธ.ค.62

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2561

รายชื่อสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินตอบแทนจากการเกษียณอายุ ประจำปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีจำนวน 91 ราย  เป็นเงิน 761,000 บาท

ติดต่อยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการภายใน 28 ธันวาคม 2561

คลิ๊กที่ >> รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ปี 2561 <<

<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>
คลิ๊กที่ >> สมาชิกยินยอมหักเงิน รฟท. ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ (สมาชิกยินยอม)
คลิ๊กที่ >> หนังสือแจ้งความประสงค์คงสภาพความเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่ >> คำร้องขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก

ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจำกัด ประจำปี 2560 จำนวน 515 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 731,200 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะให้บุตรมารับทุนการศึกษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560) ให้แจ้งชื่อ-นามสกุลบุตร และระดับชั้น ผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขาหรือคณะกรรมการ สอ.สร.รฟท. ภายในวันที่ หรือแจ้งผ่านทางสหกรณ์ฯโดยตรงได้ที่ โทร. 02 537 9140 ต่อ 13 , 17, 19 – 20 ตามวันเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

กรณีสมาชิกไม่ได้มารับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสามารถแจ้งรับทุนฯผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขา หรือมารับได้ที่ทำการสหกรณ์ฯภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

(การรับทุนการศึกษาบุตรต้องมารับเงินภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันประชุมใหญ่ประจำปี หากพ้นจาก 60 วันถือว่าสละสิทธิ์)

เอกสารในการยื่นรับทุนการศึกษาฯ : บัตรประจำตัวการรถไฟ

โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

      สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีทุนดำเนินงานเกินว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการแสดงเจตจำร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด เป็นองค์กรที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น
 
 
เช้าวันที่ 11 กันยายน 2560 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลเข้าทำการตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. นำทีมโดย                ผู้อำนวยการ ธนรัฐ  โคจรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและบริหารจัดการสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 น.ส.ศิริจิตติ                   บุณยะจิตติ นักวิชาการชำนาญการ และนายอิทธิพล โตรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ ส่วนคณะทำงานจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน คือ น.ส.ชลธิชา รัตนอุดม และน.ส.พิชริญา เงินเนย

 โดยท่านประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงนางโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการให้การต้อนรับ.