โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

การเคหะ

 

รายละเอียดเงินกู้พิเศษเพื่อการสงเคราะห์ (สมาชิก)

-วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
-ชำระคืนไม่เกิน 300 งวด หรือภายในอายุไม่เกิน 70 ปี

เงื่อนไข

-เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
-ไม่มีหมายศาล
-ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท

กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้

-กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ทุนเรือนหุ้น
-กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของอสังหาริมทรัพย์ปลอดจากภาระจำนองรายอื่น
-กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่รัฐบาลค้ำประกันหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์

Leave a Reply