โครงการสัมมนา ศูนย์ประสานงาน สอ.สร.รฟท. กับ สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกื้อกูลทายาทและครอบครัว

                     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา…..สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงารัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้จัดโครงการสัมมนา ศูนย์ประสานงาน สอ.สร.รฟท. กับ สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลทายาทและครอบครัว ณ ห้องประชุม สร.รฟท. ชั้น2 นิคมรถไฟ กม.11 ประธานกล่าวเปิดงานโครงการสัมมนาโดย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท.  นำเสนอภาพรวมของศูนย์โดย นางโชติกา บุญรังศรี  ผู้จัดการ
              โดยในช่วงเช้ามีการนำเสนอพร้อมบรรยายจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท. วิทยากรโดย นายสมเกียรติ อมตะธงไชย อุปนายกสมาคม สสอ.รรท. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. วิทยากรโดย ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล่าวปิดสัมมนา โดยนายธนิต ยิ้มแก้ว ประธานกรรมการศูนย์ สอ.สร.รฟท.

IMG_7655

IMG_7596

IMG_7600 IMG_7608

IMG_7610 IMG_7619 IMG_7624 IMG_7628 IMG_7640 IMG_7647 IMG_7651  IMG_7666

Leave a Reply