โครงการสัมนาวิชาการ

ป้าย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)
ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.สร.รฟท.” ณ ห้องประชุม สร.รฟท. ชั้น 2 นิคมรถไฟ กม.11
วิทยากรโดย ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา นักวิชาการด้านสหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. หัวข้อบรรยายเรื่อง “การปล่อยสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20)
และคุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. หัวข้อบรรยายเรื่อง “ การบริหารจัดการภายในสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply