โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

      สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีทุนดำเนินงานเกินว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการแสดงเจตจำร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด เป็นองค์กรที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น
 
 
เช้าวันที่ 11 กันยายน 2560 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลเข้าทำการตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. นำทีมโดย                ผู้อำนวยการ ธนรัฐ  โคจรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและบริหารจัดการสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 น.ส.ศิริจิตติ                   บุณยะจิตติ นักวิชาการชำนาญการ และนายอิทธิพล โตรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ ส่วนคณะทำงานจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน คือ น.ส.ชลธิชา รัตนอุดม และน.ส.พิชริญา เงินเนย

 โดยท่านประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงนางโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการให้การต้อนรับ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply