แบบฟอร์ม

  • ติดต่อฝ่ายบัญชี 

– ขอรับเงินสวัสดิการเกื้อกุลสมาชิกอาวุโส

– คำร้องขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก

– บันทึกข้อความกรณีมีพินัยกรรม

– บันทึกข้อความกรณีไม่มีพินัยกรรม

– หนังสือขอรับเงินมรดกของสมาชิก (กรณีมีพินัยกรรม และไม่มีพินัยกรรม)

– หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ

– หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพ(ค่าทำศพ)

– หนังสือขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าจัดการศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก

– หนังสือมอบอำนาจ

*********************************************************************

  • ติดต่อฝ่ายระบบข้อมูล

– คำร้องขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

– คำร้องขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

*********************************************************************

  •  ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ

สัญญาเงินกู้สามัญ

– สัญญาเงินกู้สามัญ (ใช้ปัจจุบัน)

– สุทธิเงินกู้สามัญ 2561

สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 2559  (กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีเขียวอ่อนเท่านั้น)

– สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษสถาบันการเงินอื่น 59 (ใช้ปัจจุบันตามกม.ใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)

สัญญาเงินกู้สามัญ (ซื้อรถจักรยานยนต์) ใช้ 24 เม.ย.60-31ก.ค.60 (กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีฟ้าเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

ใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA ปี2560 

ใบสั่งจองรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA ปี 2560

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน 

– สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน (กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีชมพูเท่านั้น)

– สุทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 2561

สัญญาเงินกู้พิเศษ

– สัญญาเงินกู้พิเศษ (แก้ไขตามปพพ.ใหม่ใช้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)(พิมพ์หน้าหลังด้วยกระดาษ A4 สีขาว ทั้งหมด 18 หน้า ต้อง)

         – รายละเอียดเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์

         – เอกสารประกอบการยื่นกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์2017

 

เอกสารอื่นๆ

หนังสือยินยอมหักบำนาญ

หนังสือสมาชิกยินยอมหักเงิน รฟท. ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ สมาชิกยินยอม

หนังสือทายาทยินยอมให้การรถไฟหักเงินที่มีอยู่ (แบบฟอร์มสำหรับทายาทผู้กู้)

-เอกสารประกอบการทำหนังสือยินยอมของทายาท เพื่อให้ รฟท. หักเงินที่ได้รับทุกประเภทชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ

-เอกสารประกอบการทำหนังสือยินยอมของสมาชิก เพื่อให้ รฟท. หักเงินที่ได้รับทุกประเภทชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ

หนังสือคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ผู้ค้ำประกันเงินกู้ สอ.สร.รฟท. ชำระหนี้แทน

         – หนังสือแจ้งความประสงค์คงสภาพความเป็นสมาชิก

 

*********************************************************************

  • ติดต่อฝ่ายการเงิน

ประเภทฝากประจำ

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ (เพื่อบุคคลอื่น)

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ

ประเภทเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี (นิติบุคคล)

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (นิติบุคคล)

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บุคคล) เพื่อบุคคลอื่น

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บุคคล

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (นิติบุคคล)

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (บุคคล) เพื่อบุคคลอื่น

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (บุคคล)

  –หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข

  –หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ ฝากประจำ (สำหรับเปิด    บัญชีร่วมกัน)

เอกสารอื่นๆ

  –หนังสือยินยอมระงับสิทธิในการเบิกถอนเงินฝาก

  –หนังสือยินยอมให้การรถไฟฯ หักเงินรายได้รายเดือนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝาก

หนังสือยินยอมให้ถอนเงินฝากเพื่อชำระเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ สสอ.รรท.

  –หนังสือการให้สมาชิกแสดงตน (บุคคลธรรมดาและนิตุบุคคล)

  –หนังสือแจ้งซื้อหึ้นเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหุ้นฯ (สมาชิกสามัญ)

  – หนังสือแจ้งซื้อหุ้นเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหุ้น (สมาชิกเกษียณจากการรถไฟ)

   – หนังสือแจ้งซื้อหุ้นเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหุ้น (สมาชิกสมทบ)

            – หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม 2561

เลขที่บัญชีธนาคาร 

เลขที่บัญชี – ธนาคากรุงเทพ

เลขที่บัญชี – ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี-ธนาคารทหารไทย

*********************************************************************

  • ติดต่อฝ่ายสำนักงาน

ใบสมัครสมาชิกสามัญ

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

อัตราการถือหุ้นรายเดือนสมาชิก สอ.สร.รฟท.

 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

สส.ชสอ

ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. (กอง 2)

-แบบฟอร์มคำของรับเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.

-แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์+แบบฟอร์มลาออก สส.ชสอ.

ยินยอมหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก-ชำระให้ผู้อื่นฯ

ยินยอมหักเงินฝาก-บำนาญ-ปันผล-ชำระฌาปนกิจฯ

ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ สส.ชสอ. (กรณีพิเศษ)

สสอร.

 ใบสมัคร สสอร.

– แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ (สสอร.)

– หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

          – แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก

          – หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ สสอ.รรท.

ยินยอมหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก-ชำระให้ผู้อื่น

หนังสือยินยอมให้ถอนเงินฝากเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สสอ.รรท.)

ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ สสอ.รรท. (กรณีพิเศษ)

*********************************************************************

  • แบบฟอร์ม อื่นๆ

icon_new รวมแบบฟอร์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

*********************************************************************

Leave a Reply