แก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้เงินสามัญ สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญและสัญญาเงินกู้พิเศษ

แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้สามัญ  สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ และสัญญาเงินกู้พิเศษ

    

                      ” เรียนสมาชิกทุกท่าน  เมื่อประสงค์กู้เงินสามัญและกู้              เงินพิเศษโปรดใช้สัญญาเงินกู้สามัญและสัญญาเงินกู้พิเศษ           ที่สหกรณ์ฯ แก้ไขใหม่เท่านั้น สัญญาฉบับเดิมให้ยกเลิก มี             ผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไปกรณีที่ท่านส่ง           สัญญามาถึงสหกรณ์ฯแล้ว โปรดแก้ไขเป็นสัญญาเงินกู้ฉบับ           ใหม่แทน  “

 

IMG_20150227_0006

Leave a Reply