เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

     เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโส ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็นรายปีในวันครบรอบวันเกิด ปีละ 1,000 บาท จนกว่าจะถึงแก่กรรม

คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.. 2554

      1. เป็นสมาชิกที่เกษียนอายุจากงานประจำ

      2. มีอายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป

      3. เป็นสมาชิกติดต่อกันก่อนวันเกษียณอายุจากงานประจำไม่น้อยกว่า 3 ปี

      4. เป็นสมาชิกสามัญ (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ)

การขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ยื่นเอกสารขอรับเงิน ดังนี้

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ รับรองสำเนาถูกต้อง

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

     3. กรณีสมาชิกประสงค์ให้สหกรณ์ฯโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก       ให้สมาชิกส่งสำเนา หน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือธนาคารกรุงไทยฯ รับรองสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

      เมื่อครบรอบวันเกิด ให้สมาชิกขอรับเงินได้ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันครบรอบวันเกิด เมื่อครบ 90 วันแล้ว ไม่มารับเงินสวัสดิการให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์รับเงินในปีนั้น

คลิ๊ก >>> ขอรับเงินสวัสดิการเกื้อกุลสมาชิกอาวุโส

Leave a Reply