เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก

สวัสดิเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

2. เป็นสมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯครบถ้วน

3.  ไม่ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ และค่าหุ้นรายเดือน

4. จ่ายสวัสดิการให้กับผู้มีรายชื่อรับโอนผลประโยชน์ หรือคู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ  บุตร  ( ต้องไม่เป็นบุตรบุญธรรม ) หรือบิดามารดา หรือผู้จัดการศพ

       สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพในขณะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ หรือสวัสดิการกรณีทุพพลภาพตามควรแก่กรณี ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดจำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ >> จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ <<

รับเงินสวัสดิการ                                                                                                                                                       ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. หนังสือขอรับเงินจัดการศพ

2. สำเนาใบมรณะบัตร

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ระบุตาย)

5. สำเนาทะเบียนสมรส

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน พร้อมฉบับจริง

7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งสำเนาหน้าเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือกรุงไทยหรือทหารไทยมาด้วย) (รายการที่ 2-7 รับรองสำเนาถูกต้อง)

8. ภาพถ่ายการจัดการศพ (งานศพ)

คลิ๊ก >>> ระเบียบสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)

 คลิ๊ก >>> หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพ(ค่าทำศพ)

Leave a Reply