เกี่ยวกับการจัดการศพหรือกรณีทุพพลภาพของสมาชิก

สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ หรือกรณีทุพพลภาพของสมาชิก พ.. 2557

       สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพในขณะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ หรือสวัสดิการกรณีทุพพลภาพตามควรแก่กรณี ดังนี้

     1 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)

      2 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

     3 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

      4 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 15 ปี ถึง 20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

      5 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 20 ปี ถึง 25 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

      6 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 25 ปี ถึง 30 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

      7 เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 30 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

      8 สมาชิกที่มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ ต้องเป็นสมาชิกที่ดี ไม่เคยกระทำการใดๆเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

     การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด เศษของวันเกิน 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน เศษของเดือนเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี

สหกรณ์ฯจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

      1. จ่ายให้แก่ผู้มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์

     2. กรณีไม่ได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ให้จ่ายเงินแก่คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก หากไม่มีคู่สมรสหรือบุตร ให้จ่ายเงินแก่บิดา มารดา หรือผู้จัดการศพ แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินสวัสดิการจัดการศพ

     ผู้ขอรับเงินสวัสดิการจัดการศพ ให้ยื่นเอกสารขอรับเงินได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯส่วนกลาง พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  1. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพ (ตามแบบฟอร์มสหกรณ์ฯ) จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ตาย (ไม่เกิน 60 วัน) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

     – ผู้ตาย (ประทับตราตาย) ผู้รับเงิน รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด

     – ผู้รับเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

4. ทะเบียนสมรส (ผู้ตาย) ผู้รับเงิน รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

6. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน

     กรณีโอน ให้ยื่นเอกสาร(1)-(5) พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้สหกรณ์ฯโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว

ระยะเวลาขอรับเงิน ผู้ขอรับเงินสวัสดิการจัดการศพ ต้องยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการจัดการศพภายใน 60 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงิน

-สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ 2557

คลิ๊ก >>> หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ

คลิ๊ก >>> ระเบียบเงินสวัสดิการจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก 2560Leave a Reply