สหกรณ์เปิดขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗

สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด เปิดให้สมาชิกขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ๓ ประเภทคือ

๑) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗  สำหรับบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กดี กตัญญู เรียนเก่ง มีจิตสาธารณะ

-รายละเอียดขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี

-แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี

๒)ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับบุตรสมาชิกที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ  ศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

-รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี ศึกษาที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

แบบฟอร์มขอรับทุนบุตรที่เรียนดีศึกษาที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

๓)ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗

รายละเอียดขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ๒๕๕๗

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

Leave a Reply