สหกรณ์เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายใต้

ผู้แทนสมาชิกสาขา ชุมพร

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม วิศวกรอำนวยการศูนย์ใต้ (วอต) ชุมพร

IMG_5633

ผลการเลือกตั้ง

๑.นายจักรพันธ์  ทองบุญ                   ประธานผู้แทนสมาชิก สาขาชุมพร

๒.นายถนอมศักดิ์  อาชวสมิตร      เลขานุการ

๓.นายณรงค์  ด่านดอน

๔.นายอนุวัตร  ลิมป์ธนกุลชัย

๕.นายประเสริฐ  พิณโย

๖.นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์ผ่อง

๗.นายพยุงศักดิ์  สมทบ

๘.นายประจัญ  ประสาทพร

IMG_5608

IMG_5625

IMG_5629

IMG_5630IMG_5617

Leave a Reply