สหกรณ์เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายใต้ สาขาหาดใหญ่

ประชุมผู้แทนสมาชิกสาขาหาดใหญ่

IMG_5691

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ ข้างที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสาขาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

๑.นายวิรุฬห์  สะแกคุ้ม  ประธานผู้แทนสมาชิก

๒.นายบรรยงค์  พงศ์ประยูร

๓.นายสรวุฒิ  พ่อทองคำ

๔.นายวานิชย์  ฤทธิ์สมัคร

๕.นายสุพัฒนชัย  นะติโย

๖.นายสมนึก  รณศิริ

๗.นายจรูญ  ทองรัตน์

๘.นายทวีศักดิ์  จิตรานนท์

 

IMG_5683

IMG_5675

IMG_5688

IMG_5686

Leave a Reply