สหกรณ์เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายใต้ สาขาทุ่งสง

ผู้แทนสมาชิกสาขาทุ่งสง

IMG_5668

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสาขาทุ่งสง

.นายสุเชษฐ์ จันทร์คง ประธานผู้แทนสมาชิก

.นายถาวร  บุญเมือง

๓.นายทวีศิลป์  ขาวผ่อง

๔.นายบุญนำ  คงเกิด

๕.นายบุญลอย  เสนหนู

๖.นายสำราญ  วุฒิวงศ์

๗.นายวัชระ  พรหมเพชร

๘.นายทัชชกร  โชิรุ่งโรจน์

IMG_5637

IMG_5643

IMG_5652

IMG_5654

IMG_5664

IMG_5662

Leave a Reply