สมาชิกสามัญ

    สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกที่เป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเป็นอดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่รับบำนาญ หรือเป็นลูกจ้างของการรถไฟฯ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานฯ หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือเป็นลูกจ้างประจำของสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

3. เป็นพนักงานการรถไฟฯ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

รถไฟแห่งประเทศไทย หรือเป็นอดีตพนักงานการรถไฟฯที่รับบำนาญ

หรือเป็นลูกจ้างของการรถไฟฯ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟฯ หรือเป็นพนักงานสหกรณ์ฯหรือเป็นเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ฯ หรือเป็นลูกจ้างประจำของสหกรณ์ฯ

4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการ

กู้ยืมเงิน

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ (ใบสมัครขอรับได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ส่วนกลาง หรือที่ทำการสหกรณ์ฯสาขาส่วนภูมิภาค หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์  www.srusct.or.th) พร้อมแนบเอกสารดังนี้

      (1) สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานการรถไฟฯ หน้า–หลัง

      (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบ้านเลขที่และชื่อผู้สมัคร

      (3) สำเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนสุดท้าย

      (4) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส )

      (5) สำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวของคู่สมรส ที่ออกโดยการรถไฟฯ

      (เอกสาร ข้อ (1)–(4) ให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)

     (6) ค่าหุ้นแรกเข้า 10 บาท (สิบบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า

50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

2. ผู้สมัครต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์มอบให้สหกรณ์ฯถือไว้

3. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ สมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้

4. เมื่อสหกรณ์ฯตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน และอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10 บาท (สิบบาทถ้วน) และในเดือนต่อไปสหกรณ์ฯจะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์การถือหุ้นที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ฯ หรือหักเงินได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>  ใบสมัครสมาชิกสามัญ

ดาวน์โหลด >>>  อัตราการถือหุ้นรายเดือนปี 2562

Leave a Reply