สมาชิกสบทบ

 

สมาชิกสมทบ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ

  1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ และเลื่อมใสศรัทธา

ในอุดมการณ์

  1. เป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี และมีนิสัยดีงามชอบช่วยเหลือสังคม

  2. ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการ

กู้ยืมเงิน

4. เป็นบุคคลที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก

 

การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

         1.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สหกรณ์ฯกำหนด จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

      (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้าหลัง

      (2)สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)

      (3) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)

      (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส หน้าหลัง (เอกสาร

ตาม ข้อ (1)–(4) ให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

      (5) ค่าหุ้นแรกเข้าเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท

ถ้วน)

     (6) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

1.2. ผู้สมัครต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์มอบให้

สหกรณ์ฯถือไว้

เมื่อสมาชิกต้องการจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้ ต้องทำเป็นหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม่มอบให้สหกรณ์ฯถือไว้

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ เงิน ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินอื่นใดที่สมาชิกพึงได้รับตามสิทธิของการเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี หลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้

กรณีสมาชิกไม่ได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์ฯจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ มาแสดงแก่คณะกรรมการดำเนินการฯ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น

1.3. เมื่อได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว ให้ผู้สมัครชำระค่าหุ้นครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) หรือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

1.4. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท เงินจำนวนนี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯจะไม่คืนให้สมาชิกไม่ว่ากรณีใด

การขาดจากสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

1. ตาย

2. ลาออกจากสหกรณ์ฯ

3. วิกลจริต

4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊ก >>>  ใบสมัครสมาชิกสมทบ

Leave a Reply