รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท.(กอง 1)

รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  

สสอ.รรท.(กอง1)

รอบที่5/2557 เริ่มคุ้มครอง1 พฤศจิกายน2557

อายุไม่เกิน60 ปี    (เกิดปีพ.. 2497)

@ เปิดรับสมัคตั้งแต่วันที่      1 .. –15 .. 2557

@ ค่าสมัคร+ค่าบำรุง+เงินสงเคราะห์ เป็นเงิน  3,640 บาท

@ กรณีเสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์    600,000    บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล(กรณีบัตร,สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน)

5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน30 วัน

6. สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

 

Leave a Reply