รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. (กอง2) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2558

 

รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ (กอง2)

รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. (กอง 2 )

รอบที่ 5/2558 เริ่มคุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2558

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2558

ค่าสมัคร+ค่าบำรุง+เงินสงเคราะห์ 4,840 บาท

อายุไม่เกิน 59 ปี  (เกิดพ.ศ. 2499)

*******************************************************************

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน)
  • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
  • สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

*******************************************************************

Leave a Reply