รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(กอง 2)

 

รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

สส.ชสอ.(กอง2)

รอบที่11/2557 เริ่มคุ้มครอง1 พฤศจิกายน2557

 

@ อายุไม่เกิน60 ปี(เกิดปีพ.. 2497)

@ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 .. 2557

 @ ค่าสมัคร+ค่าบำรุง+เงินสงเคราะห์เป็นเงิน 4,040 บาท

@กรณีเสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล(กรณีบัตร,สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน)

5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน30 วัน

6. สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

 

 

 

Leave a Reply