มอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด 

*******************************************

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกนั้

          สหกรณ์ฯได้พิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบสวัสดิการเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีบุตรของสมาชิกได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 367 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,300 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

            โดยจะมีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด อาคาร 4  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

                         หมายเหตุ : ในกรณีที่บุตรของสมาชิก มีความประสงค์จะไปรับทุน ส่งเสริมการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ด้านฝึกอบรม) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในการไปขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาดังกล่าวให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาหรือรายละเอียดอื่นๆ
โทรศัพท์ : 02-5379140 , 02-9360400 ต่อ 17-20
         วันเวลาทำการ : เวลา 08.30 น. – 16.30 น (จันทร์ – ศุกร์)      

*******************************************

Leave a Reply