ผลการดำเนินงาน

 • ประจำปี 2562
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานผลดำเนินงานเดือน มกราคม 2562
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- งบแสดงฐานะการเงิน (1) 
- งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ(2)
 • ประจำปี 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มกราคม 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มีนาคม 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน เมษายน 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน พฤษภาคม 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มิถุนายน 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กรกฎาคม 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กันยายน 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2561 
- รายงานผลดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน 2561
- รายงานผลดำเนินงานเดือน ธันวาคม 2561
 • ประจำปี 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน ธันวาคม 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กันยายน 2560
รายงานผลดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กรกฎาคม 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มิถุนายน 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน พฤษภาคม 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน เมษายน 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มีนาคม 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2560
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มกราคม 2560
 • ประจำปี 2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน ธันวาคม 2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานผลดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2559
รายงานผลดำเนินงานเดือน กันยายน 2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กรกฎาคม2559 
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มิถุนายน2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน พฤษภาคม2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน เมษายน2559 
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มีนาคม2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2559
- รายงานผลดำเนินงานเดือน มกราคม 2559
 • ประจำปี 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2558
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  
- รายงานผลดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2558
 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี๒๕๕๗สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดอยู่ในระดับดีเลิศ

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ สร.รฟท.จำกัดอยู่ในระดับดีเลิศ

- ผลการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ดีเลิศประจำปี ๒๕๕๓
 • ประจำปี 2557
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2557
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2557

 
 

Leave a Reply