ผลการดำเนินงาน

  • ประจำปี 2560

– รายงานผลดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2560

 รายงานผลดำเนินงานเดือน กันยายน 2560

– รายงานผลดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2560

– รายงานผลดำเนินงานเดือน กรกฎาคม 2560
– รายงานผลดำเนินงานเดือน มิถุนายน 2560
– รายงานผลดำเนินงานเดือน พฤษภาคม 2560
– รายงานผลดำเนินงานเดือน เมษายน 2560
– รายงานผลดำเนินงานเดือน มีนาคม 2560
– รายงานผลดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2560
– รายงานผลดำเนินงานเดือน มกราคม 2560
  • ประจำปี 2559
– รายงานผลดำเนินงานเดือนธันวาคม 2559
– รายงานผลดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2559
– รายงานผลดำเนินงานเดือนตุลาคม 2559
– รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2559
รายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2559
-รายงานผลดำเนินงานเดือนกรกฎาคม2559
-รายงานผลดำเนินงานเดือนมิถุนายน2559
-รายงานผลดำเนินงานเดือนพฤษภาคม2559
-รายงานผลดำเนินงานเดือนเมษายน2559
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม2559
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2559
  • ประจำปี 2558
-รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2558
-รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
-รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2558
-รายงานลดำเนินงาน ประจำเดือนเดือนกันยายน 2558
-รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2558
-รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
-รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน2558
-รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2558
รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2558
รายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2558
 -กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี๒๕๕๗สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดอยู่ในระดับดีเลิศ
-กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ สร.รฟท.จำกัดอยู่ในระดับดีเลิศ
-ผลการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ดีเลิศประจำปี ๒๕๕๓
  • ประจำปี 2557
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2557
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2557
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 
 

Leave a Reply