ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

 

                          เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2557 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ (ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬา ศูนย์ฝึกฯ) มีผู้แทนเข้าร่วมประชุม 1,172 คน พร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกรับเชิญที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ในวันนี้ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์ฯ นำทีมโดย ท่านผู้อำนวยการ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการและนักวิชาการชำนาญพิเศษ จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ประธานกรรมการ สอ.สร.ไทยคูราโบฯ รองประธานกรรมการและผจก. จาก สอ.สร.ไทยเรยอนฯ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวาระต่างๆ 14 วาระการประชุมโดยมี คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมาการ สอ.สร.รฟท. เป็นประธานในที่ประชุม

IMG_6508 IMG_6467 IMG_6472 IMG_6507 IMG_6495 IMG_6476 IMG_6480 IMG_6503 IMG_6511 IMG_6518 IMG_6514 IMG_6540 IMG_6539 IMG_6538 IMG_6552 IMG_6556 IMG_6562 IMG_6572 IMG_6577 IMG_6580 IMG_6582 IMG_6584 IMG_6587 IMG_6590 IMG_6593 IMG_6596 IMG_6598 IMG_6601 IMG_6602 IMG_6607 IMG_6611 IMG_6615 IMG_6622 IMG_6625 IMG_6631 IMG_6634 IMG_6635 IMG_6642 IMG_6646 IMG_6647 IMG_6650 IMG_6656 IMG_6658 IMG_6659 IMG_6660 IMG_6661 IMG_6652 IMG_6667IMG_6668

 

 

                            ในปีนี้ สอ.สร.รฟท. มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการ 108.15 ล้านบาท มีรายได้ 132.44 ล้านบาท มีรายจ่าย 24.28 ล้านบาท สมาชิก 6.25% ผลจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2557 ผลประโยชน์ตกอยู่กับสมาชิกถึง 82.51% จากยอดกำไร 108.15 ล้านบาท สำหรับก้าวต่อไปในปี 2558 นี้ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการชุดใหม่ ชุดที่ 22/2558  ขอให้สหกรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง และสมาชิกมั่งคั่ง ตลอดไป

 

Leave a Reply