ประกาศสหกรณ์

icon_new    ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ          ชุดที่ 25/2561  และประกาศรับสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

 

************************************************************************

icon_new ประกาศเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ฯ  ชุดที่ 13/2560

– ประกาศรับผู้แทนสหกรณ์ฯ ชุดที่ 13-2561

– ใบสมัครผู้แทนสหกรณ์ฯ ชุดที่ 13-2561

– ตางรางเดินสายผู้แทนสหกรณ์ฯ ชุดที่ 13-2561

************************************************************************

  • ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2559

– รายชื่อทุนการศึกษาปี 2559 (ระดับชั้นประถม)

– รายชื่อทุนการศึกษาปี 2559 (ระดับชั้นมัธยม)

– รายชื่อทุนการศึกษาปี 2559 (ระดับชั้น ปวช.และ ปวส.)

– รายชื่อทุนการศึกษาปี 2559 (ระดับชั้นปริญญาตรี)

– รายชื่อทุนการศึกษาปี 2559 (ประเภทเรียนดี)

icon_newระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560
icon_newประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ ปี 2560
icon_newประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบฯ ปี 2560
icon_newประกาศแต่งตั้งผู้แทน ชุดที่ 12 ปี 2560

 

*************************************************************************

 

  • ประกาศเงินรอจ่ายคืน

icon_new

– เงินรอจ่ายคืน  ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

         – เงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560

         – เงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

          – เงินรอจ่ายคืน-ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

– เงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

– เงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

– เงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

– เงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

– เงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559

*************************************************************************

  • ประกาศอื่นๆ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 11 ปี พ.ศ. 2559่วนภูมิภาค                

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 ส่วนกลาง

-ประกาศการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก     

ประกาศ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี พ.ศ. 2558

 เงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ปี 2558

เงินรอจ่ายคืนประจำเดือนสิงหาคม 2558

เงินรอจ่ายคืน สรุป ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

-ประกาศ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ๒๕๕๗

-ประกาศ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี

-ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ศึกษาที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

-ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

-ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก (เงินกู้พิเศษ)

-ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข

-ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

-ประกาศรับเงินปันผล ปี 2557

-ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับผู้แทนฯ สาขาส่วนภูมิภาค ชุดที่ 10-2558

-ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับผู้แทนฯ ส่วนกลาง ชุดที่ 10-2558

-กำหนดการประชุมสัมมนาและเลีอกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ชุดที่  10/2558  (ส่วนภูมิภาค)

-กำหนดการประชุมสัมมนาและเลีือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ชุดที่ 10/2558 (ส่วนกลาาง)

 

 

Leave a Reply