ประกาศรายชื่อ สมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนจากการเกษียณอายุ ประจำปี 2562

(สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก)

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีจำนวน 161 ราย 
เป็นเงิน 1,481,100 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 
ได้รับเงิน 2,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี 
ได้รับเงิน 3,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 
ได้รับเงิน 5,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี 
ได้รับเงิน 10,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี 
ได้รับเงิน 20,000 บาท

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ได้รับเงิน 30,000 บาท

การนับอายุการเป็นสมาชิก 1 เดือน ให้นับ 30 วัน เศษของเดือนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี

สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งงานประจำ

รายชื่อ คลิก >>รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ปี 2562 <<

Leave a Reply