ประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2562

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา สอ.สร.รฟท.        ประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการทุกส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีบุตรของสมาชิกได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 521 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 738,000 บาท  รายชื่อดังนี้

Leave a Reply