ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจำกัด ประจำปี 2560 จำนวน 515 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 731,200 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะให้บุตรมารับทุนการศึกษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560) ให้แจ้งชื่อ-นามสกุลบุตร และระดับชั้น ผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขาหรือคณะกรรมการ สอ.สร.รฟท. ภายในวันที่ หรือแจ้งผ่านทางสหกรณ์ฯโดยตรงได้ที่ โทร. 02 537 9140 ต่อ 13 , 17, 19 – 20 ตามวันเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

กรณีสมาชิกไม่ได้มารับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสามารถแจ้งรับทุนฯผ่านทางผู้แทนฯแต่ละสาขา หรือมารับได้ที่ทำการสหกรณ์ฯภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

(การรับทุนการศึกษาบุตรต้องมารับเงินภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันประชุมใหญ่ประจำปี หากพ้นจาก 60 วันถือว่าสละสิทธิ์)

เอกสารในการยื่นรับทุนการศึกษาฯ : บัตรประจำตัวการรถไฟ

Leave a Reply