บริการเงินกู้


  • การให้เงินกู้ 
    สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3 ประเภท คือ

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

2. เงินกู้สามัญ

3. เงินกู้พิเศษ

  • รายละเอียดหลักเกณฑ์เงินให้กู้ทุกประเภท

 

 

 

Leave a Reply