ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

สวัสดิการเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป

             ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ มีมติให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่งๆ จำแนกการให้ทุน ดังนี้

     (1) ระดับประถมศึกษา (.1– .6)

     (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.1– .3)

     (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 – .6 และ ปวช.)

     (4) ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)

     (5) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

     จำนวนทุนและจำนวนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแต่ละปีนั้น ขึ้นอยู่กับผลการจัดสรรกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ

    1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2. ไม่ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน

    3. สามี/ภรรยาเป็นสมาชิก ได้รับ 1 ทุน

    4. เป็นบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นบุตรบุญธรรม

     5. กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี

     6. ผลการศึกษาเทอมแรกปีที่ขอทุนไม่น้อยกว่า 2.5 หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. คำขอรับทุนการศึกษา

2. หนังสือรับรองผลการศึกษาภาคการ ศึกษาที่ 1 ของปีที่ขอรับทุน

3. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่จริง

4. สำเนาทะเบียนบ้านบุตร

5. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานสมาชิก

6. สำเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิก เดือนล่าสุด

(รายการที่ 4-6 รับรองสำเนาถูกต้อง)

กำหนดเวลาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

     สหกรณ์ฯจะประกาศรับผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุน ประมาณเดือน พฤศจิกายนธันวาคม ของทุกปี (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการฯ) โดยสมาชิกต้องติดตามรายละเอียดในประกาศของสหกรณ์ฯ

ขั้นตอนและวิธีการรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

      1. นำบุตรที่ได้รับทุนมารับทุนด้วยตนเอง ในวันประชุมใหญ่ประจำปี โดยบุตรต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา และสมาชิกต้องแจ้งการนำบุตรมารับด้วยตนเองให้สหกรณ์ฯทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

      2. สมาชิกติดต่อขอรับทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือสาขา 9 สาขา (กรณีรับที่สาขาต้องมอบอำนาจให้ส่วนสาขารับทุนจากสหกรณ์ฯไปแทนแล้ว จึงติดต่อขอรับที่สาขาได้)

      3. หากสมาชิกแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ฯโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯสมาชิกต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ให้โอนทุนการศึกษาบุตร เข้าบัญชีเงินฝาก พร้อมแนบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ หรือหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ หรือกรณีประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ให้ระบุมาในหนังสือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินด้วย

ระยะเวลาขอรับทุนการศึกษาบุตร

     สมาชิกต้องยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาบุตร ภายในกำหนด 90 วัน นับถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของปีที่ได้รับทุน หากพ้นกำหนด 90 วัน แล้ว สมาชิกไม่ติดต่อขอรับทุนการศึกษาบุตรถือว่าสละสิทธิ

คลิ๊ก >>> รวมแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาบุตร

Leave a Reply