ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

 สวัสดิการเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

             ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ มีมติให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่งๆ จำแนกการให้ทุน ดังนี้

     (1) ระดับประถมศึกษา (.1– .6)

     (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.1– .3)

     (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 – .6 และ ปวช.)

     (4) ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)

     (5) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

     จำนวนทุนและจำนวนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแต่ละปีนั้น ขึ้นอยู่กับผลการจัดสรรกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรมีดังนี้

      1. สมาชิกผู้ขอรับทุนฯ ต้องเป็นสมาชิก สหกรณ์ฯไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนฯ

      2. สมาชิกผู้ขอรับทุนฯ ต้องไม่ค้างส่งค่าเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ

      3. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิก ก็ให้ได้รับทุนเพียง 1 ทุน

คุณสมบัติของบุตรผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา มีดังนี้

      1. บุตรต้องเป็นบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

     2. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

     3. ต้องมีผลการเรียนในเทอมแรกของปีที่ยื่นขอทุน ไม่น้อยกว่า 2.5

หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

     4. มีความประพฤติเรียบร้อย

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. คำขอรับทุนการศึกษา

2. หนังสือรับรองผลการศึกษาภาคการ ศึกษาที่ 1 ของปีที่ขอรับทุน

3. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่จริง

4. สำเนาทะเบียนบ้านบุตร

5. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานสมาชิก

6. สำเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิก เดือนล่าสุด

(รายการที่ 4-6 รับรองสำเนาถูกต้อง)

กำหนดเวลาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

     สหกรณ์ฯจะประกาศรับผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุน ประมาณเดือน พฤศจิกายนธันวาคม ของทุกปี (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการฯ) โดยสมาชิกต้องติดตามรายละเอียดในประกาศของสหกรณ์ฯ

ขั้นตอนและวิธีการรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

      1. นำบุตรที่ได้รับทุนมารับทุนด้วยตนเอง ในวันประชุมใหญ่ประจำปี โดยบุตรต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา และสมาชิกต้องแจ้งการนำบุตรมารับด้วยตนเองให้สหกรณ์ฯทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

      2. สมาชิกติดต่อขอรับทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือสาขา 9 สาขา (กรณีรับที่สาขาต้องมอบอำนาจให้ส่วนสาขารับทุนจากสหกรณ์ฯไปแทนแล้ว จึงติดต่อขอรับที่สาขาได้)

      3. หากสมาชิกแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ฯโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯสมาชิกต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ให้โอนทุนการศึกษาบุตร เข้าบัญชีเงินฝาก พร้อมแนบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ หรือหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ หรือกรณีประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ให้ระบุมาในหนังสือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินด้วย

ระยะเวลาขอรับทุนการศึกษาบุตร

     สมาชิกต้องยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาบุตร ภายในกำหนด 60 วัน นับถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของปีที่ได้รับทุน หากพ้นกำหนด 60 วัน แล้ว สมาชิกไม่ติดต่อขอรับทุนการศึกษาบุตรถือว่าสละสิทธิ

คลิ๊ก >>> รวมแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาบุตร

Leave a Reply